Κανονισμοί Εναλλακτικών Επενδυτικών Ταμείων

Τι είναι ένα Ταμείο Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ)

Ο ΟΕΕ είναι ένας ιδιωτικός επενδυτικός φορέας βάσει κανονισμών εναλλακτικών επενδύσεων που συλλέγει κεφάλαια από επενδυτές, Ινδούς ή ξένους, για να τα επενδύσουν σύμφωνα με μια καθορισμένη επενδυτική πολιτική προς όφελος των επενδυτών του. Ο ΟΕΕ μπορεί να έχει τη μορφή καταπιστεύματος ή εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή εταιρικού φορέα.

Γιατί ΟΕΕ

Οι κανονισμοί ΟΕΕ προσπαθούν να επεκτείνουν την περίμετρο της ρύθμισης σε μη ρυθμιζόμενα ταμεία με σκοπό τη διασφάλιση της συστημικής σταθερότητας, την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αγοράς, την ενθάρρυνση του σχηματισμού νέων κεφαλαίων και την προστασία των καταναλωτών.

Ποιοι δεν καλύπτονται

Επί του παρόντος, οι Κανονισμοί ΟΕΕ δεν ισχύουν για αμοιβαία κεφάλαια, συλλογικά επενδυτικά προγράμματα, οικογενειακά καταπιστεύματα, ESOP και άλλα καταπιστεύματα ευημερίας των εργαζομένων, εταιρείες χαρτοφυλακίου, οχήματα ειδικού σκοπού, κεφάλαια που διαχειρίζονται εταιρείες τιτλοποίησης ή ανασυγκρότησης και οποιαδήποτε τέτοια ομάδα κεφαλαίων που ελέγχεται άμεσα από οποιαδήποτε άλλη ρυθμιστική αρχή στην Ινδία.

Κατηγορίες ΟΕΕ

Ένας ΟΕΕ πρέπει να αναζητήσει εγγραφή σε μια από τις 3 κατηγορίες –

Κατηγορία Ι ΟΕΕ: Τα ακόλουθα καλύπτονται από την Κατηγορία Ι

1. Κεφάλαια που επενδύουν σε επιχειρήσεις εκκίνησης ή πρώιμου σταδίου ή κοινωνικές επιχειρήσεις ή ΜΜΕ ή υποδομές

2. Άλλοι τομείς ή τομείς που η κυβέρνηση ή οι ρυθμιστικές αρχές θεωρούν ως κοινωνικά ή οικονομικά επιθυμητούς, συμπεριλαμβανομένων των Ταμείων Επιχειρηματικού Κεφαλαίου

3. ΟΕΕ με θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις στην οικονομία, για τους οποίους ενδέχεται να εξεταστούν ορισμένα κίνητρα ή παραχωρήσεις από τη SEBI ή την κυβέρνηση της Ινδίας ή άλλες ρυθμιστικές αρχές στην Ινδία

ΟΕΕ Κατηγορίας II: Τα ακόλουθα καλύπτονται από την Κατηγορία II

1. ΟΕΕ για τους οποίους δεν παρέχονται συγκεκριμένα κίνητρα ή παραχωρήσεις από την κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλη ρυθμιστική αρχή

2. Η οποία δεν αναλαμβάνει άλλη μόχλευση εκτός από την ικανοποίηση των καθημερινών λειτουργικών απαιτήσεων όπως επιτρέπεται στους παρόντες Κανονισμούς

3. Το οποίο περιλαμβάνει ιδιωτικά μετοχικά κεφάλαια, χρεωστικά αμοιβαία κεφάλαια, αμοιβαία κεφάλαια και άλλα κεφάλαια που δεν ταξινομούνται ως κατηγορίας Ι ή ΙΙΙ

ΟΕΕ Κατηγορίας III: Τα ακόλουθα καλύπτονται από την Κατηγορία III

1. Οι ΟΕΕ συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου που συναλλάσσονται με σκοπό την επίτευξη βραχυπρόθεσμων αποδόσεων.

2. Τα οποία χρησιμοποιούν διαφορετικές ή πολύπλοκες στρατηγικές συναλλαγών

3. Η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει μόχλευση μεταξύ άλλων μέσω επενδύσεων σε εισηγμένα ή μη παράγωγα

Εφαρμογή των Κανονισμών ΟΕΕ στα Κεφάλαια Ακινήτων

Αφού μάθουμε τι είναι ο ΟΕΕ και τις γενικές του κατηγορίες, αναλύουμε κατά πόσον οι Κανονισμοί ΟΕΕ ισχύουν για τα Ταμεία Ακινήτων

Πρώτον, ο ΟΕΕ πρέπει να αναζητήσει εγγραφή σύμφωνα με τους κανονισμούς ΟΕΕ σε μία από τις τρεις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω. Επομένως, εάν ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν εμπίπτει σε καμία από τις τρεις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω, τότε δεν θα επιδιώξει την εγγραφή στη SEBI.

Αν εξετάσουμε την Κατηγορία 1, απαιτείται εγγραφή από ταμεία που επενδύουν σε επιχειρήσεις εκκίνησης ή πρώιμου σταδίου ή κοινωνικές επιχειρήσεις ή ΜΜΕ ή υποδομές

Αν κοιτάξουμε τον ορισμό της υποδομής, η Εξήγηση στον Κανονισμό 2 (ιγ) αναφέρει ότι η Υποδομή θα είναι όπως ορίζεται από την κυβέρνηση της Ινδίας κατά καιρούς.

Και στην κανονική γλώσσα, ο όρος αναφέρεται συνήθως στις τεχνικές δομές που υποστηρίζουν μια κοινωνία, όπως δρόμοι, ύδρευση, αποχετεύσεις, ηλεκτρικά δίκτυα,

τηλεπικοινωνίες, και ούτω καθεξής, και μπορεί να οριστεί ως «τα φυσικά συστατικά των αλληλένδετων συστημάτων που παρέχουν εμπορεύματα και υπηρεσίες απαραίτητες για τη διευκόλυνση, τη διατήρηση ή τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της κοινωνίας.

Ως εκ τούτου, η υποδομή δεν περιλαμβάνει την ακίνητη περιουσία ή την κατασκευαστική δραστηριότητα, καθώς αυτή η δραστηριότητα αφορά επενδύσεις σε γη, ανάπτυξη της γης μέσω κατασκευής διαμερισμάτων, δήμων και άλλων οικιστικών και εμπορικών έργων.

Αλλά εάν το ταμείο ακινήτων εκτελεί ορισμένα έργα για κοινωνικό σκοπό, όπως η αγορά γης για φιλανθρωπικούς σκοπούς κ.λπ. τότε το ταμείο μπορεί να καλύπτεται από ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η ρήτρα δηλώνει περαιτέρω ότι «ή άλλοι τομείς ή τομείς που η κυβέρνηση ή οι ρυθμιστικές αρχές θεωρούν ως κοινωνικά ή οικονομικά επιθυμητούς και άλλα Εναλλακτικά Επενδυτικά Ταμεία όπως μπορεί να καθοριστούν».

Οι Κανονισμοί ΟΕΕ έχουν κοινοποιηθεί μόλις πριν από λίγες ημέρες και μέχρι σήμερα, κανένα άλλο κεφάλαιο ΟΕΕ δεν έχει καθοριστεί στην Κατηγορία 1 από την κυβέρνηση. Επιπλέον, αυτό που η κυβέρνηση ή οι ρυθμιστικές αρχές θεωρούν ως κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμο είναι μια πολύ ευρεία έννοια. Ωστόσο, έως ότου η Κυβέρνηση βγει συγκεκριμένα με συγκεκριμένες ενσωματώσεις στην Κατηγορία 1. ένα Ταμείο Ακίνητης Περιουσίας δεν θα καλύπτεται από την Κατηγορία 1 και επομένως δεν θα απαιτεί Εγγραφή.

Περαιτέρω, η ρήτρα αναφέρει επίσης ότι – Θα περιλαμβάνονται τα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια που γενικά θεωρείται ότι έχουν θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις στην οικονομία και για τα οποία το Συμβούλιο ή η κυβέρνηση της Ινδίας ή άλλες ρυθμιστικές αρχές στην Ινδία ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο παροχής κινήτρων ή παραχωρήσεων

Με την προσθήκη αυτών των γραμμών στην Κατηγορία 1, η SEBI κατέστησε την κατηγορία 1 πολύ ασαφή και ανοιχτή σε αμφισβητήσεις και δικαστικές διαφορές, καθώς δεν έχει οριστεί ούτε διευκρινιστεί τι σκοπεύει η SEBI με θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις στην οικονομία. Διαφορετικά άτομα ή οργανισμοί μπορεί να έχουν διαφορετική γνώμη σχετικά με αυτό, γεγονός που θα οδηγούσε σε περιττές δικαστικές διαμάχες και δυσκολίες στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Ωστόσο, έως ότου υπάρξει σαφήνεια σχετικά με αυτό, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων πρέπει να υιοθετήσουν προσεκτική προσέγγιση στην απόφαση να αναζητήσουν Εγγραφή σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΟΕΕ.

ΟΕΕ κατηγορίας II

Τώρα εξετάζουμε εάν ένα Ταμείο Ακινήτων εμπίπτει στην Κατηγορία ΙΙ ΟΕΕ

Αν δούμε τα κεφάλαια που καλύπτονται από την κατηγορία ΙΙ παραπάνω, αυτά

1. Δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες I και III

2. Δεν θα αναλαμβάνει μόχλευση ή δανεισμό εκτός από την εκπλήρωση των καθημερινών λειτουργικών απαιτήσεων και όπως επιτρέπεται από τους παρόντες κανονισμούς.

3. Χρηματοδοτείται όπως ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια ή χρεωστικά ταμεία για τα οποία δεν παρέχονται συγκεκριμένα κίνητρα ή παραχωρήσεις από την κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλη ρυθμιστική αρχή

Για τα Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας της Κατηγορίας Ι, παρατηρούμε ότι προς το παρόν δεν εμπίπτει στην Κατηγορία Ι και επίσης δεν εμπίπτει στην Κατηγορία ΙΙΙ, καθώς πρόκειται κατά βάση για αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου. Περαιτέρω, δεν δίνονται συγκεκριμένα κίνητρα ή παραχωρήσεις από την Κυβέρνηση στον Τομέα Ακινήτων. Επομένως, εάν εξετάσουμε τη δυνατότητα εφαρμογής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ακινήτων στην Κατηγορία ΙΙ, αυτά τα κεφάλαια ενδέχεται να εμπίπτουν στους ΟΕΕ της κατηγορίας ΙΙ εάν δεν λάβουν μόχλευση ή δανεισμό εκτός από βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις.

Επιπτώσεις του ΟΕΕ στα Ταμεία Ακινήτων

Σύμφωνα με αυτούς τους κανονισμούς, το ελάχιστο ποσό επένδυσης πρέπει να είναι 1 crore από κάθε επενδυτή. Επομένως, η προσέλκυση κεφαλαίων από τους επενδυτές θα γινόταν δύσκολη για τα ταμεία ακινήτων, τα οποία συνήθιζαν να αντλούν ποσά λιγότερο από 1 εκατομμύριο INR από τους επενδυτές. Τώρα θα πρέπει να βρουν επενδυτές υψηλής αξίας, αν και αυτή δεν είναι η μόνη πρόκληση που βρίσκεται μπροστά σε όσους αυξάνουν εγχώρια κεφάλαια. Τώρα πρέπει επίσης να επενδύσουν το 2,5% του υλικού ή 5 crore, όποιο είναι χαμηλότερο, για να διασφαλίσουν ότι ο κίνδυνος της εταιρείας διαχείρισης ευθυγραμμίζεται με αυτόν του επενδυτή. Επιπλέον, μια μεμονωμένη επένδυση σε μια εταιρεία ή ένα έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνόλου του σώματος.

Περαιτέρω, ένα Ταμείο Ακίνητης Περιουσίας εγγεγραμμένο με τη μορφή LLP θα καλύπτεται επίσης από τους Κανονισμούς ΟΕΕ. Σε μια Δομή LLP, δεδομένου ότι οι επενδυτές είναι επίσης εταίροι, ο κίνδυνος κατάχρησης των δικαιωμάτων των επενδυτών είναι πολύ ελάχιστος. Συνεπώς, η εφαρμογή των Κανονισμών ΟΕΕ στη δομή LLP θα μείωνε την ευελιξία που παρέχεται σε μια τέτοια δομή.

συμπέρασμα

Αν δούμε τους κανονισμούς ΟΕΕ από βραχυπρόθεσμη προοπτική, υπό το πρίσμα του δύσκολου περιβάλλοντος άντλησης κεφαλαίων σήμερα, το μεγαλύτερο μέγεθος εισιτηρίων για τους επενδυτές θα μπορούσε ενδεχομένως να δημιουργήσει ορισμένες προκλήσεις και θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να περιορίσει την ανάπτυξη της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων, αλλά σαφώς Μακροπρόθεσμα, αυτοί οι κανονισμοί φαίνεται να έχουν ένα στοιχείο ωριμότητας για να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη διαμόρφωση του μέλλοντος εναλλακτικής κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων στην Ινδία. Είναι επίσης σαφές ότι οι εναλλακτικές επενδύσεις είναι πιο περίπλοκες και επικίνδυνες σε σύγκριση με τις επενδύσεις σε μετοχές και χρέος και έως ότου ωριμάσει η αγορά, είναι σκόπιμο μόνο οι HNI και οι καλά ενημερωμένοι επενδυτές να κάνουν μια επένδυση σε αυτήν την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και μόλις ωριμάσει η αγορά να ανοίξει σε όλους. Μακροπρόθεσμα, ενδέχεται να δούμε περισσότερες επενδύσεις στην κατηγορία των Εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων (από άποψη ποσού και διάρκειας) λόγω της αυξημένης εμπιστοσύνης των επενδυτών σε αυτά τα κεφάλαια.

Σχολιάστε